ÜYELİK KOŞULLARI

1. TARAFLAR

a) www.peraluna.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ayazağa Mah. Atatürk Cad. 137.Sok No:1 Kat:2 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Peraluna Örme San. Tic. AŞ. (Bundan böyle "Peraluna” olarak anılacaktır)

b) www.peraluna.com internet sitesine Üye olan internet kullanıcısı ("Üye") 

2. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu Peraluna’nın sahip olduğu internet www.peraluna.com ‘den ve yine Peraluna tarafından sağlanan İnternet Sitesi Üyeliği’nden Üye’nin faydalanma şartlarının ve hizmet kapsamının belirlenmesidir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. Peraluna’nın, www.peraluna.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 

3.2. Peraluna’nın, www.peraluna.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Peraluna’ya ait www.peraluna.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın Üye’ye kargo firması tarafından Peraluna adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3.Peraluna’nın www.peraluna.com üzerinden sunacağı Üyelik hizmeti; işbu sözleşmenin kabulü ile oluşturulan Üye hesabı ile birlikte kendiliğinden devreye giren üyelik hizmetidir.

3.4. Peraluna, www.peraluna.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.peraluna.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.5. www.peraluna.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Peraluna tarafından belirlenecek ve www.peraluna.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Peraluna, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.peraluna.com ’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, www.peraluna.com internet sitesine Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Peraluna’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, Peraluna tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Peraluna’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Peraluna’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3. Üye, www.peraluna.com’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır. Üye www.peraluna.com,’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Üye’nin yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, Peraluna ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin www.peraluna.com internet sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Peraluna’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.4. www.peraluna.com internet sitesinde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Peraluna ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Peraluna’nın Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. Peraluna, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.peraluna.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Peraluna'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

4.7. Üye, hesap ile birlikte kullanıma açılacak Üyelik Hizmetinin işbu sözleşmenin “Peraluna Üyelik Kullanım Koşulları” başlığıyla beşinci kısmında yer alan koşullara uygun olarak kullanacağını taahhüt eder.

4.8. İşbu Üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Peraluna’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Peraluna’nın Üyeye karşı Üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.9.Peraluna’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Peraluna’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.10. www.peraluna.com ’da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.peraluna.com ’un sunumu Peraluna’nın ya da Peraluna’nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.11. Peraluna tarafından www.peraluna.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.12. www.peraluna.com internet sitesine Üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Peraluna’nın kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Perlauna tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Peraluna tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Peraluna’nın kendisi ile internet, telefon, SMS vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Peraluna’yı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Peraluna’nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

4.13. Perlauna, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Peraluna’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Perlauna’nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.14. www.peraluna.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye internet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.15. Peraluna, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya internet sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.16. Peraluna, www.peraluna.com’da mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www. peraluna.com.’u kullanma koşulları ile www.peraluna.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.peraluna.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.peraluna.com’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.peraluna.com’un kullanımı ya da www.peraluna.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Peraluna sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.17. Peraluna, Üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.18. Taraflar, Peraluna’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.19. www.peraluna.com üzerinden, Peraluna’nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.peraluna.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Peraluna’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyelerin kendi sorumluluğundadır. Peraluna bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Peraluna’nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.20. Peraluna,  www.peraluna.com’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen,  www.peraluna.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir.  www.peraluna.com ’da muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler www.peraluna.com’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile www.peraluna.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. www.peraluna.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Peraluna’nın www.peraluna.com’ da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

5. PERALUNA ÜYELİK HESABI KULLANIM KOŞULLARI

5.1. Peraluna Üyelik Hesabı, “Üye” olarak anılacak olan, 18 yaşından büyük gerçek kişiler için geliştirilmiştir. Üyelik, internet sitemiz ve mağazamızdan yapılan alışverişlerde kullanılabilir.

5.2. İşbu sözleşmenin kabulü halinde aktif hale geçecek üyelik programı ücretsizdir.

5.3. Peraluna, Peraluna Üyelik Hesabı ve kullanım programı koşullarına uyulup uyulmadığını kontrol etme hakkını saklı tutar.

5.4. Üyelik programı; biriken üyelik puanları, e-çekleri, promosyonlar, kampanyalar, Peraluna tarafindan düzenlenen etkinliklerde özel avantajlar, etkinliklerden haberdar olma fırsatlarını içerir. İşbu üyelik hesabı hiçbir şekilde ödeme yapmak için kullanılamaz.

5.5. Gerçek kişiler için www.peraluna.com üyeliği bireyseldir. Yapılacak herhangi bir kampanya çerçevesinde birikecek puanlar yalnızca bireysel amaçlarla alışveriş yapan www.peraluna.com üyeleri için geçerli olacaktır. Toplu veya ticari amaçla satın alma işlemleri için internet sitemizde belirtilen telefon numarası veya e-posta adresi kanalıyla yetkililerimizle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

5.6. www.peraluna.com üyeleri için avantajlı kampanyalar düzenleyebilir. Bu halde kampanya şartları kampanya periyodu boyunca internet sitesinde ilan edilecektir 

5.7. www.peraluna.com üyelik hesabı, kişiye özeldir ve başkasına devredilemez. 

5.8. Üye’nin doğru olmayan kimlik bilgileri ile Üye olmak istemesi durumunda ve/veya kendisine ait olmayan, başka bir kişinin kimlik bilgilerini kullanması durumunda doğacak hukuki ve cezai yaptırımların tek muhatabı olmayı kabul eder. Söz konusu durumlarda Peraluna’ya hiçbir sorumluluk yüklenemez. Böyle bir durumun tespiti halinde üyelik hesabı iptal edilebilir ve  gerekli yasal ve hukuki işlemler başlatılır. . 

5.9. Üye’nin tüm adres ve/veya e-posta adresi ve/veya isim değişiklikleri en kısa süre içerisinde aşağıdaki şekilde bildirilmelidir: Müşteri Hizmetlerini arayabilir, www.peraluna.com adresinden Üye hesabına ulaşabilir ya da www.peraluna.com adresinde yer alan iletişim bilgilerinden Peraluna’ya ulaşarak gerekli değişiklikleri yapabilir. 

5.10. www.peraluna.com üyelik hesabının kaybolması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Hesap sahibi en kısa sürede yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden birini kullanarak Peraluna’yı bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda kaybolan/çalınan üyelik hesabı iptal edilir.

5.11. Yürülükteki mevzuat ve Peraluna Gizlilik Politikasi gereği, Üyeler Peraluna Üyelik Hesabı başvurusu sırasında toplanan bilgilerin, Peraluna Üyelik Hesabı çıkartılması ve bu alandaki işlemler için toplanacağı konusunda bilgilendirilir. Işbu Üyelik çerçevesinde toplanan kişisel bilgiler, yürürlükte olan kanunlar ve yasalar çerçevesinde bilgisayar sistemlerine işlenir. Peraluna üyelerine ait kişisel bilgileri, üyelerin onayı olmadan başka şirket ya da gruplarla paylaşamaz. Üyeler, Peraluna’nın bu bilgileri adli veya idari yetkili mercilerce talep edilmesi halinde ilgili birimlerle paylaşmak durumunda kalabileceğini kabul eder. Üyelerin, kendi kişisel bilgilerine erişme hakkı bulunduğu gibi ayrıca her kullanıcı tek bir taleple ücretsiz olarak bilgilerinin düzeltmesini, anonim hale getirilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini gerçekleştirme veya isteme hakkına sahiptir. 

www.peraluna.com’u ziyaret ederek, ziyaretinizin kalitesini artırmak, sosyal paylaşım tercihlerinize uygun teklifleri ve servisleri sunmak için gerekli olan çerezlerin kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

6. DEVİR

Peraluna, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.  

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Peraluna işbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Peraluna açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Peraluna’ nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye'nin Üyeliğini iptal etmesi veya Peraluna tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Peraluna, Üyenin Üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

9. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup; sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK

Üye’nin, Üyelik kaydı yapması Üye’nin Üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin Üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.