PERALUNA ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNTERNET SİTESİ MÜŞTERİLERİNE, ÜYELERİNE VE ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz Peraluna Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “PERALUNA” olarak anılacaktır.) Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu Aydınlatma Metni, PERALUNA’nın www.peraluna.com İnternet Sitesini kullanan ziyaretçileri ve müşterilerini kapsamakta olup siz değerli ziyaretçilerimizi ve müşterilerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Gerekli olduğu durumlarda PERALUNA tarafından Aydınlatma Metni güncellenecek ve güncel hali sizin bilginize sunulacaktır.

 

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

PERALUNA ile ilişkiniz kapsamında sizlere sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak kişisel veri elde etmekteyiz. Biz PERALUNA olarak, kişisel verileri KVKK’da öngörülen sınırlar dahilinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hukuki nedenlerle sınırlı olmak üzere işlemekteyiz. PERLAUNA İnternet Sitesi üzerinden aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

1.1. PERALUNA İnternet Sitesi’ne Üye iseniz:

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı; Doğum tarihi ve Cinsiyet bilgisi (paylaşmayı tercih etmeniz halinde)

İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-posta, Cep telefonu

İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler: WEB sayfası erişim log kayıtları, IP adresiniz

 

1.2 PERALUNA İnternet Sitesi’ni yalnızca ziyaret etmişseniz (çevrimiçi ziyaret) :

İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler: WEB sayfası erişim log kayıtları, IP adresiniz

 

1.3 PERALUNA İnternet Sitesi’ne Üye olup olmadığınıza bakılmaksızın eğer İnternet Sitesi üzerinden sizlere sunduğumuz Ürünler ile ilgili sipariş veriyor ve sipariş ödeme aşamasına geldiyseniz:

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı;  TC Kimlik Numarası (paylaşmayı tercih etmeniz halinde)

İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-posta, Fatura adresi, Teslimat Adresi

Alışveriş Bilgisi: Alışveriş zamanı, Tutarı, İçeriği , Ödeme şekli, Fatura Bilgileri, 

Alışverişin Kredi Kartı ile yapılması halinde: Kredi Kartı Bilgileri, (PERALUNA tarafından kaydedilmeksizin anlaşmalı ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.) 

İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler: WEB sayfası erişim log kayıtları, IP adresiniz

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

PERALUNA ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:

Mevzuattan kaynaklanan, yetkili idari ve adli makamlara karşı sair hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,

Kullanıcılar ile PERALUNA arasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda dava ve cevap hakkının kullanılması amacıyla,

PERALUNA İnternet Sitesinin ve siz üye/ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla,

Alışveriş yapılması halinde sözleşme kurulması, ödeme alınması, fatura düzenlenebilmesi, Ürünlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi amacıyla,

Herhangi bir nedenle PERALUNA ile iletişime geçmeniz halinde sorununuzun veya talebinizin çözülmesi, memnuniyetinizin sağlanması amacıyla,

PERALUNA İnternet Sitesine üye iseniz, üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek, üyelik bilgilerinizi kullanarak sürekli sizlerin bilgi girişi yapmasına gerek kalmaksızın hızlı alışveriş yapmanızı sağlamak amacıyla,

Elektronik ticari ileti almak hakkında açık rızanızı vermeniz halinde tarafınıza reklam ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortaklarına aktarılabilmektedir.Bu kapsamda örnekseyici metot ile saymak gerekirse:

Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, PERALUNA tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarıyoruz.

Çalıntı kredi kartı vakıası veya şüpheli işlem halinde adli veya idari makamlardan tarafımıza yazı ulaşması halinde veya re’sen durumu fark etmemiz halinde ilgili adli ve idari makamlarla IP adresinizi, kredi kartı bilgilerinizi ve sistemde bulunan kimlik bilgilerinizi paylaşıyoruz.

Siparişinizi belirttiğiniz adrese teslim edebilmek için anlaşmalı kargo firması ile kimlik bilgilerinizi ve adres bilginizi paylaşıyoruz.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, PERALUNA ile elektronik ortamda ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden; İnternet Sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Açık rızanızın bulunması

Mevzuatta açıkça öngörülmüş olması 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

5. HAKLARINIZ 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Peraluna Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atatürk Cad. 137. Sok. No:1 Kat:2, Ayazağa Sarıyer/İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir veya taahhütlü posta kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

 

7. ÇEREZLER

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. Çerez politikamız hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.